Make your own free website on Tripod.com

กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

หลักการดำเนินกระบวนการก่อนฟ้อง หรือต่อสู้คดี
นอกศาล และ ในศาล ที่ถูกต้องโปร่งใส... ตรวจสอบได้

....โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีคดี หรือมีเหตุที่จะฟ้องหรือต่อสู้คดีกัน ... เจ้าของเรื่องก็มักจะไปว่าจ้างทนายหรือนักกฎหมาย
ให้ดำเนินการฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดี
... หลักที่สำคัญในการดำเนินกระบวนการฟ้อง หรือต่อสู้คดี มีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และอาญา
ในการฟ้องคดี หรือเข้าต้อสู้คดีความ .. จะมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติดังนี้
๑ . การสอบคดี. หมายความว่า .. การตรวจสอบลูกความถึงมูลเหตุ หรือต้นเหตุแห่งคดีว่า .. คดีที่จะฟ้องร้อง
.....ต้อสู้นั้นมีมูลคดี และพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหน .. ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์อย่างไร ... ถ้าพยานหลักฐาน
.... นั้นไม่พอที่จะฟ้อง หรือต่อสู้คดี ต้องหาเพิ่มเติมอย่างไร วิธีการหาจะทำอย่างไร .. ถ้าได้พยานหลักฐานมาแล้ว
.... ต้องมาพิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่ .. เพียงพอที่ศาลจะรับได้พิเคราะห์ชั่งน้ำหนักหรือไม่ .. และคาดการณ์ไว้ด้วย
.... ว่าถ้าศาลชั้นต้นไม่พิเคราะห์พยานหลักฐานนำสืบเสนอต่อศาลชั้นต้น .. ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา จะรับพิเคราะห์
.... หรือพิจารณาหรือไม่ด้วย
๒ . เมื่อสอบคดีเสร็จ .. ถ้าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอก็ต้องสืบสวนหาพยานต่างๆ ที่ต้องการมาให้ได้ .. โดยต้องมีผู้ที่
......ชำนาญการด้านสืบคดีก่อนฟ้อง คือ " นักสืบ " ( ดูรายละเอียดเรื่องนักสืบ ) ... เมื่อได้พยานหลักฐานที่เพียงพอแล้ว
..... จึงมาสู่ขั้นตอนการฟ้องคดี
๓ . การฟ้องคดี .. เป็นเรื่องที่ทนายต้องร่างคำฟ้องให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ อาญา
..... รายละเอียดการร่างคำฟ้องมีความสำคัญรองลงมาจากการสืบหาพยานหลักฐาน . คือ ต้องสัมพันกับข้อกฎหมาย
..... ที่อ้างมาฟ้อง และต้องสัมพันกับพยานหลักฐานที่มีอยู่และหามาได้ หรืออาจคาดว่าจะหามาเพิ่มเติมระหว่างฟ้อง

... . เมื่อร่างคำฟ้องเสร็จ มาสู่ขั้นตอน การยื่นฟ้อง
๔ . การยื่นคำฟ้องหรือคำให้การ . วันที่ยื่นต่อศาลมีความสำคัญรองลงมาอีกคือ ..ยื่นฟ้องถูกศาลหรือไม่ .. อายุความ
......ฟ้องขาดหรือยัง ..บัญชีระบุพยานควบตามจำนวนพยานหลักฐานที่มีหรือไม่ .. และต้องติดตามว่าศาลจะมีคำสั่งรับ
..... หรือไม่รับ .. หรือไม่อย่างไร .. จะได้หาทางแก้ไขได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด
๕ . เมื่อศาลรับคำฟ้องหรือคำให้การแก้ฟ้อง หรือฟ้องแย้งแล้ว.. ก็ตามที่การติดตามคือส่งหมายเรียก ส่งคำฟ้อง หรือ
......คำฟ้องแย้ง ให้คู่ความได้หรือไม่อย่างไร แล้ว ก็ต้องติดตามว่าถูกต้องตามกระบวนการฟ้องหรือไม่

..... ..... กระบวนวิธีพิจารณาความในศาลนั้น .. เป็นวิธีการว่าความทที่ทนายความและนักกฏหมายทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจ
เพราะการแพ้ หรือชนะคดีก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าไม่ปฏิบัติตามกระบวนวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เรียกกันในหมู่
นักกฎหมายว่า " ปลาตายน้ำตื้น หรือ ตกม้าตาย "

.......... ถ้าจะว่าจ้างทนายความให้ทำคดีสักเรื่อง .. ถ้าไม่รู้กระบวนวิธีพิจารณาในศาลนี้แล้ว ก็อย่าไว้ใจทนายความที่ว่าจ้าง
มากนัก เพราะถ้าแพ้คดีความจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า แพ้เพราะ พยานหลักฐานไม่ดี หรือการนำสืบไม่ดี หรือปฏิบัติตามที่
กฎหมายบัญบัติไว้หรือไม่


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒