Make your own free website on Tripod.com

กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

ถูกเจ้าหนี้ตามยึดทรัพย์

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ลักษณะ 2
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไป

......... มาตรา ๒๗๑ .. ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา).. มิได้ปฏิบัติตาม
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วนคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ .. (เจ้าหนี้ตาม
คำพิพากษา) .. ชอบที่จะร้องขอให้บังคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษา
หรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ใช้หนี้ ลูกหนี้จะทำอย่างไร

...... เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทางศาลจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลย (ลูกหนี้) ชดใช้ค่าเสียหาย
ในคดีแพ่งให้เจ้าหนี้
........ .. ต่อไปเจ้าหนี้ต้องดำเนินการให้จำเลยชดใช้ตามคำพิพากษา .. มีขั้นตอนดังนี้
๑ . ยื่นคำร้องขอสำเนาและรับรองคำพิพากษาในคดี ( ส่งคำพิพากษา และคำบังคับให้ลูกหนี้ )
๒ . สืบหาทรัพย์ของลูกหนี้ ที่ลูกหนี้หรือผู้อื่นครอบครองอยู่ ... หรือที่ยักย้ายถ่ายโอนไปให้กับผู้อื่น
......เพื่อหลบเลี่ยงการชำระหนี้ .. ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถ เครื่องใช้ ที่เป็นของลูกหนี้
......ภริยา ลูก รวมทั้งญาติพี่น้องและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง .. ยกเว้นของใช้ส่วนตัวของลูกหนี้
๓. เมื่อทราบทรัพย์สินของจำเลยแล้ว .... ตั้งเรื่องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี .. ไปยึดทรัพย์นั้นมาขาย
.... ทอดตลาด .....โดยเจ้าหนี้ต้องเป็นผู้นำยึด หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนไปยึดแทน
๔. ไปตามนัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันนัดขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึด
๕ . ถ้ายึดมาแล้วและขายทอดตลาดได้เงินไม่พอใช้หนี้ ... เจ้าหนี้ก็สามารถติดตามยึดทรัพย์ของลูกหนี้
..... ได้อีกภายในเวลา ๑๐ ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

.... < < เจ้าหนี้ระวัง. อาจคิดคุก .สูญหนี้ได้ > >
การยึดทรัพย์ของเจ้าหนี้ อาจได้ไม่คุ้มเสีย

..เจ้าหนี้มักจะให้ทนายความหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ . พวกที่รับจ้างยึดทรัพย์จะะอ้างว่า
สามารถทำได้ตามกฏหมาย และจะเรียกค่ายึดตามราคาทรัพย์

. แต่พวกนี้ก็ต้องหาทางที่ง่ายๆ เสียเวลาน้อย . โดยใช้วิธีที่เรียกว่า " ดำดิน " คือ ผิดขั้นตอนที่กฎหมาย
กำหนดไว้ให้ทำได้ " เรียนง่ายๆว่าผิดกฎหมายนั่นเอง "

..พวกนี้กล้าที่จะ " ดำดิน " .. เพราะ ส่วนใหญ่แล้วลูกหนี้หรือคนที่ครอบครองทรัพย์หรือญาติๆ
ของลูกหนี้ จะไม่รู้ขั้นตอนที่กฎหมายในการยึดทรัพย์และบังคับ .. เมื่อไม่รู้ก็จะอ้างกฎหมาย อ้าง
คำพิพากษาของศาล .. และก็จะเจ้าหน้าที่บังคับคดีมาด้วย .. ถ้าลูกหนี้หรือญาติๆ เห็นเจ้าหนี้นำเจ้าพนัก
งานบังคับและตำรวจมาก็จะกลัวก่อนแล้ว . ประกอบกับลูกหนี้และคนเหล่านั้นไม่รู้ขั้นตอนของการ
ยึดทรัพย์ตามที่กฏหมายกำหนด ...จึงทำให้ยึดทรัพย์ได้ง่ายๆ โดยชี้ที่ทรัพย์ภายในบ้านลูกหนี้ก็สามารถ
ยึดได้แล้วตามใจชอบ ( ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของใคร )

...แต่ถ้าเจอกับลูกหนี้หรือญาติที่รู้กฏหมายและขั้นตอนการยึดแล้ว..ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ไป..และอาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำการโดยมิชอบด้วย
กฏหมาย .รวมทั้งตัวเจ้าหนี้ด้วย ..และอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่ายอมความนอกศาลมากกว่า
ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ก็ได้

..ดังนั้นจึงขอเตือนเจ้าหนี้ให้ระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วย ..อย่าคิดว่าจะมีคำพิพากษาอยู่ในมือแล้วจะ
เที่ยวไปรังแกลูกหนี้ ตามคำแนะนำของพวกทนายหรือพวกคนมีสีต่างๆ . จะทำให้เดือนร้อนภายหลัง
เพราะพวกยึดทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเพียงตัวแทนเจ้าหนี้เท่านั้น . ถ้าพวกนี้ไปทำผิด
กฎหมายเจ้าหนี้ก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย จะปฏิเสธไม่ได้เลย

.แต่ถ้าไม่อยากรับผิดชอบร่วมกับพวกนี้ ... " จะแนะนำให้ " รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒