Make your own free website on Tripod.com
หมดปัญญาจ่ายหนี้  .. แต่ไม่อยากหนีหนี้  มีทางออกไหม กลับหน้าแรก ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

หนี้สิน

.....เป็นเรื่องผิดสัญญา . เช่าซื้อ . เช่าทรัพย์ .. หนี้เงินกู้ .. จำนอง .. จำนำ .. เช่า .. เช่าซื้อ .. ละเมิด ..
ตั๋วเงิน ....เช็ค .. และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน , บ้าน , คอนโด , รถยนต์ , ค่าสินค้า และอื่นๆ

......เมื่อผิดสัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาของเอกชนคนทั่วไป หรือของรัฐ ..ปัญหาที่ตามมาคือถูกทวงหนี้
การทางหนี้จะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ ทวงหนี้ที่ถูกกฎหมาย กับทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย

ทวงหนี้ที่ถูกกฏหมาย

......พวกเจ้าหนี้มักจะต้องติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือคืนทรัพย์สิน หรือให้ส่งมอบทรัพย์ ที่ลูกหนี้เอาไป
เจ้าหนี้สามารถที่จะทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เพราะจะมีบทบัญัญัติกฎหมายให้สามารถทำได้ไม่ผิดกฏหมาย

.. . ไปพบลูกหนี้ที่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน
.. . ทำเป็นหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ .. หรือมอบอำนาจให้ทนายความทำหนังสือทวงหนี้แทน
.. . ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระและดอกเบี้ยผิดนัด
.. . เมื่อศาลพิพากษาแล้วก็บังคับคดี คือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ทวงหนี้ผิดกฎหมาย

......มีบางกรณีบทบัญญัติกฎหมายที่เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ .. ถ้าเจ้าหนี้กระทำหรือ
พยายามที่จะกระทำ หรือใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ .. ต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดกฏหมายอาจถึงขั้นต้องติดคุก
และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกหนี้ ในการกระทำเองหรือใช้ให้ตัวแทนหรือมอบอำนาจให้ไปทวงหนี้แทน เช่น

.. . ข่มขู่ , ขืนใจ , ขู่อาฆาต
.. . ใช้กำลังทำร้าย
.. . เอาทรัพย์สินไปเฉยๆ
.. . เอาเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือตำรวจมายึดทรัพย์โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
.. . ฟ้องเท็จ คือไม่มีมูลหนี้แล้ว หรือเอาสัญญากู้มาใส่ตัวเลขที่ไม่เป็นจริง และลูกหนี้ไม่ได้ยินยอมด้วย

.........การกระทำ เหล่าหนี้กฏหมายถือว่าผิดเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้ และถ้าเจ้าหนี้ขืนไปกระทำ
และการกระทำนั้น ทำให้ลูกหนี้
.. . ได้รับความอับอายต่อสาธารณชน
.. . ทำร้ายร่างกายลูกหนี้ , ทำให้เสียทรัพย์
.. . เอาทรัพย์ของลูกหนี้ไป..โดยที่ลูกหนี้ไม่ยินยอมและยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลจนมีคำพิพากษา ถือว่า" ชิงทรัพย์ "
เจ้าหนี้อาจติดคุกตามที่กฎหมายกำหนดโทษเอาไว้สูงสุดประหารชีวิต และต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทางแพ่ง
บางครั้งเจ้าหนี้อาจสูญเสียมากกว่าที่ลูกหนี้เป็นหนี้เสียอีก

..... แต่ถ้าเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ว่า " ถ้าไม่ชำระหนี้จะฟ้องศาล หรือจะเอาตำรวจมาจับไปเข้าคุก ( เช็ค) ไม่ถือว่า
เป็นการข่มขู่กระทำได้ไม่ผิดกฎหมาย


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒