Make your own free website on Tripod.com
ช่วยหนูด้วย  มันให้หนู้ทำทุกอย่างที่มันต้องการ  .. หนูจะเอาเรื่องมัน ( ให้มันมาทำหนูอีก )
กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

ธุรกิจ - ธุรโกงภายใน

.......ในการทำธุรกิจ - บริษัท เป็นที่รู้ๆ กับว่าทุกคนจะต้องมีเงินมาลง .. หรือลงด้วยแรงงานเข้าหุ้นด้วย
ก็ได้ โดยเพราะการทำธุรกิจสมัยนี้ .. ผู้เป็นหุ้นส่วนที่เป็นผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการมักจะหาทางทำทุก
วิถีทางที่จะให้ได้เงินมามากที่สุดเท่าจะทำได้ .. ไม่ว่าจะใช้วิธีถูกกฏหมายหรือผิดกฏหมายก็ตาม ผลประโยชน์
ที่จะได้คือเงิน เช่น ยัดเงิน ให้ค่าคอมมิชั่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง .. ฮั่วประมูล .. สั่งฆ่าคู่แข่งที่ไม่ยอมฮั่วประมูล
..
.......แต่ถึงกระนั้นก็ตาม .. เมื่อหาเงินมาได้แล้ว ผู้ที่บริหารกิจการมักจะมีความโลภมาก .. โดยที่ไม่อยาก
จะแบ่งส่วนแบ่ง..ให้กับหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด .. พวกนี้มักจะหาทางหลีกเลี่ยงต่างๆ ที่จะไม่
จ่ายเงินหรือจ่ายก็จะจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ .. โดยอาศัยกฏหมายที่เปิดช่องให้ทำได้ .. เรียกง่ายๆว่า
" โกงกับเอง ". ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง.. พี่น้อง...คนทั่วๆไป . ไม่เว้นแม้คนใกล้ตัว .( มีให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ
ลูกฆ่าพ่อ , ฆ่าพี่ , ฆ่าน้อง , ฆ่าเมีย , ฆ่าลูก , ฆ่า.. หุ้นส่วน , เพื่อรับเอาหรือจัดการผลประโยชน์ในส่วนแบ่ง )

......................ถ้าเข้าหุ้นส่วนลงทุน. จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ถูกหลอกหรือถูกโกงได้...
..... พวกที่จะโกงนี้มักจะดูได้ไม่ยาก .. เพราะจะมีพฤติกรรมให้เห็นผิดสังเกตุได้
...๑ . จะอ้างว่าขาดทุน , มีกำไรน้อย , ถูกโกง , เศาษฐกิจไม่ดี .. ทั้งๆ ที่เห็นว่าไม่น่าขาดทุน
...๒ . จ้างพนักงานระดับหัวหน้างาน . มักจะเป็นญาติพี่น้อง หรือภริยาน้อย , หรือผู้สอบบัญชีอาจเป็น
........ ญาติหรือผู้ที่รู้จักเป็นพิเศษ .. โดยให้เงินเดือนสูงเป็นพิเศษ
...๓ . ในหนังสือบริคณ์สนธิ .. จะกำหนดว่า " ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ถือหุ้น คือ ๑ หุ้นต่อ
........ ๑ เสียง"...จะไม่กำหนดตัวผู้ถือหุ้น คือ ๑ คนต่อ ๑ เสียง เพื่อลงมติในเรื่องสำคัญๆ
. ..๔ . แต่ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นญาติถือหุ้นรวมแล้วมากกว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นคนภายนอก ก็อาจใช้
......... หุ้นส่วน ๑ คน.ต่อ ๑ เสียง เพื่อลงมติในเรื่องสำคัญๆ ( ถือพวกตัวเองมากออกเสียงชนะทุกที่ )
....๕ . จัดทำบัญชี ๒ - ๓ บัญชี โดยอ้าวว่าเพื่อเลี่ยงภาษี . หรือเป็นเทคนิคในการสั่งสินค้า หรือจ่ายเงิน
..........ชำระค่าสินค้า
.....๖ . อ้างขยายกิจการ .. หรือสั่งสินค้าเข้าเกินความจำเป็น
....๗ . มีอำนาจสิทธิพิเศษต่างๆ ในการแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมผู้จัดการ ..ที่จะดำเนินการได้เองโดย
......... ไม่ต้องขอมติจากกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
....๘ . โกงภาษีที่ต้องจ่ายให้กับรัฐ .. โดยอ้าวว่าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย หรือเพื่อให้กิจการมีผลกำไรมากๆ
....๙ . เวลาไปขอตรวจดูหรือตรวจสอบบัญชี .. ก็มักจะอ้างว่า " บัญชียังทำไม่เสร็จ , ต้องรอให้ผู้สอบบัญชี
............ ตรวจรับรองก่อน...หรือแสดงความไม่พอใจ
..๑๐ . เงินค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่เป็นญาติพี่น้อง สูงมากกว่าที่ควรจ้าง
..๑๑ . ถ้าไมีพอใจผู้ถือหุ้นก็บีบให้ขายหุ้นราคาถูกๆ .. หรือจะถอนหุ้นเอาเงินคืนก็ไม่ได้ " อาจถูกขู่อาฆาตด้วย "
..... ที่สำคัญก่อนเริ่มทำธุรกิจ หรือบริษัท จะพูดชักชวนในทำนองว่า " กิจการดีแน่ กำไรเห็นๆ ไม่ต้องกลัว
ว่าโกงเพราะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ..เพื่อนฝูงไม่โกงกันอยู่แล้ว .. ดูบัญชีได้ตลอดเวลา .. กำไรหรือ
ขาดทุนหรือเป็นหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ .. จะแสดงว่าตัวเองทำมาแล้วกำไรเท่านั้นเท่านี้ ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น
เพียงต้องการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น .. หรือถ้าไม่เข้าหุ้นก็ขอยืมเงินลงทุนก่อนจะให้ดอกเบี้ยแพงๆ " คำหวานๆ
เหล่านี้มักจะกล่าวอ้างเพื่อจูงใจเท่านั้น......ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนที่พ่อแม่โอยให้ลูกๆ หลานๆ ยิ่งโกง กันง่ายมาก
และก็ฆ่ากันตายก็มากเช่นกัน
.... ผู้ที่จะเข้าหุ้นมักจะมองข้างสิ่งนี้ เพราะเห็นว่ากิจการที่ดำเนินการอยู่นั้นเห็นว่าดีมีกำไรจริงๆ จึงยอมร่วม
ลงทุนด้วย นี้แหละที่เรียกว่า " ธุรโกง " ..
....... ธุรโกงมีหลายรูปแบบ มีอยู่แทบทุกวงการธุรกิจ ตราบเท่าที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง.

ทำอย่างไรจะต่อสู้หรือหาทางแก้ไขได้

........ตามกฏหมายแพ่งและพานิชย์ การจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัทสามารถทำได้ตามกฏหมาย ... และกฏหมายก็
กำหนดวิธีเข้าถือหุ้น ..การตรวจสอบบัญชี .. การตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการ .. ความรับผิดของกรรมการ
บริหาร .. การประชุมผู้ถือหุ้น .. การขอมติที่ประชุมผู้หุ้น .. การเลิกหุ้นส่วนบริษัท ..

..... กฎหมายแพ่งก็บัญญัติเอาไว้รัดกุมพอสมควร .. แต่ด้วยเหตุที่กฎหมายเห็นว่าเป็นเรื่องของเอกชนกับ
เอกชนด้วยกัน .. จึงไม่สามารถที่จะออกกฎหมายมาในเชิงบังคับแบบเด็ดขาดอย่างกฎหมายอาญาได้

. ... เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้พวกที่ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วโกงกันได้ .. ช่องว่างของกฎหมายในบางส่วนที่เปิด
ให้ทำได้

.. .... แต่ถึงกระนั้นกฎหมายก็ยังคุ้มครองผู้สุจริตอยู่ดี .. เพราะจะมีกฎหมายอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องในบาง
กรณี .. และในส่วนของกฎหมายแพ่งก็มีเช่นกัน . คือให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริหารที่ไม่สุจริต

........ถ้าจะต้องสู้กับพวกนี้สิ่งที่สำคัญคือ .. เมื่อรู้หรือสงสัยว่าถูกโกงต้องใจเย็นๆ เอาไว้ หาพยานหลักฐาน
ที่จำเป็นที่จะเอาผิด .. ให้ปรึกษาพวกนักสืบนักกฎหมายจะดีที่สุด จะได้รู้วิธีหาพยานหลักฐานที่ถูกต้องได้
หรือถ้าว่าจ้างให้ดำเนินการก็สามารถทำได้ และเงินที่ว่าจ้างนั้น ก็สามารถที่จะขอรับคืนจากห้างหุ้นส่วนบริษัท
ได้ .. หลังที่ได้ดำเนินคดีกับพวกที่โกงหน้างหุ้นส่วน - บริษัทถึงที่สุดแล้ว

........คำเตือน อย่าให้พวกที่โกง รู้ตัวว่ากำลังหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิด .. มิฉะนั้นอาจโดนอุ้มได้
มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆ เช่น คดี สส ฆ่าตัวตายปริศนา .. เจ้าของน้ำซอลถูกฆ่าพร้อมคนขับ

.........ถ้าไม่อยากเสียเวลาจะใช้วิธีลงโทษพวกโกงโดยวิธีอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ก็ไม่ว่ากัน แล้วแต่วิธีใคร
จะคิดหาทางแก้กันอย่างไร

.......วิธีนอกกฎหมายมีทั้งขอดีข้อเสีย .. ขอให้คดิถึงวิธีอื่นๆ ก่อน .. ขอให้เป็นวิธีสุดท้ายเพื่อป้องกันตัว
ครองครัว ทรัพย์สิน เท่านั้นจะดีที่สุด ( ถ้าแค้นมากๆ ก็ไม่ว่าอะไรกัน )

........................
... จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด...

จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒